Opłacalność inwestycji

Dlaczego inwestycja jest opłacalna i bezpiecznaInwestycja w farmę fotowoltaiczną jest obecnie obarczona ryzykiem mniejszym, niż kiedykolwiek wcześniej. Polska zobowiązana jest do końca 2020 zwiększyć ilość OZE w miksie energetycznym do 15%. Tak naprawdę więc sytuacja dla inwestorów nigdy nie była lepsza niż obecnie. Rozwój energetyki odnawialnej w Polsce wynika zarówno z ogólnoświatowych trendów jak również konieczności osiągnięcia wymaganego prawodawstwem unijnym udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto.

Po wielu latach dominacji węgla w polskim miksie energetycznym nadszedł czas na wielkie zmiany. Jesteśmy na początku drogi ogromnych przemian energetycznych. Jak dotąd, Polska "przespała" okres przemian energetycznych dlatego szacuje się, że potrzebujemy minimum 25 lat dynamicznego rozwoju by przynajmniej częściowo przestawić się z energii węglowej na energię odnawialną. Ta transformacja przyniesie szereg nieocenionych korzyści zarówno dla gospodarki, jak również dla środowiska naturalnego.

Wg opublikowanych przez Rząd projektów Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040) oraz Krajowego planu na rzecz energii i klimatu do 2030 r. (KPEiK 2030) zakłada się znaczący wzrost mocy zainstalowanej w źródłach fotowoltaicznych. Projekt PEP 2040 zakłada pozyskiwanie ponad 20,2 GW łącznych mocy w 2040 r. Według tych założeń (PEP) w 2040 r. fotowoltaika będzie stanowić około 25% mocy zainstalowanej.

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że już w 2019 roku wartość rynku inwestycji PV w Polsce przekroczyła 3,5 mld zł, a łączne obroty z wartości energii wytworzonej w 2019 roku przekroczyły 6 mld zł. Rynek fotowoltaiczny stanie się głównym obszarem inwestycji w energetyce odnawialnej (licząc łącznie z sektorami ciepła i biopaliw), prawdopodobnie również w całej elektroenergetyce fotowoltaika zostanie liderem wieloletniego wzrostu. Największą dynamiką przyrostu w sektorze energii odnawialnej jest właśnie energia uzyskiwana z farm fotowoltaicznych. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że warunki realizacji inwestycji w OZE, w tym w sektorze PV ulegać będą dalszej poprawie, a najbliższe dziesięciolecie wydaje się niezwykle atrakcyjne dla inwestorów i dostawców rozwiązań na rynku PV w Polsce.

Łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na koniec 2019 r. wynosiła ok. 1,2 GW! A to dopiero początek długiej drogi gdyż potrzeby sektora są kilkadziesiąt razy wyższe! Na świecie od wielu lat odchodzi się od produkcji energii przez koncerny energetyczne w gigantycznych elektrowniach węglowych czy atomowych. Alternatywą, która jak się okazuje świetnie się sprawdza, jest generowanie energii w systemie rozproszonym. Rozwiązaniem tym są przede wszystkim odnawialne źródła energii., głównie wiatrowa i słoneczna.

Nie tylko w Polsce ale na całym świecie sektor energii odnawialnej odnotowuje ogromny rozwój. Mówimy tu o inwestycjach rzędu ponad 350 miliardów USD rocznie w roku 2019 przy czym co roku kwota inwestycji znacząco rośnie. Mówimy o inwestycjach w tzw. technologie zeroemisyjne, które pozwalają generować energię nie obciążając w żaden sposób środowiska naturalnego.

W obliczu wzrostu konsumpcji oraz rosnącej stale populacji ludności na świecie zapotrzebowanie na energię elektryczną nadal będzie dynamicznie rosło. Z drugiej jednak strony świat zdał sobie w końcu sprawę z tego, że zmiany klimatyczne stały się faktem oraz że pozyskiwanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest jedyną słuszną drogą aby ratować ziemię. To z kolei otwiera ogromne możliwości dla całego sektora nie tylko w Polsce ale i na całym świecie i jest gwarancją wzrostu branży źródeł energii odnawialnej. Na świecie od wielu lat widać wyraźny trend odchodzenia od produkcji energii przez koncerny energetyczne w gigantycznych elektrowniach węglowych czy atomowych na rzecz generowania energii w systemie rozproszonym. Rozwiązaniem tym są przede wszystkim odnawialne źródła energii, głównie wiatrowa i słoneczna. Trudno w tej chwili wskazać inny sektor gospodarki, równie bezpieczny z puntu widzenia biznesu i inwestorów.

Sprzedaż prądu w systemie aukcyjnym


Inwestując w farmę można sprzedawać wytworzoną energię zarówno na rynku jak i w systemie aukcyjnym. W założeniu systemu aukcyjnego państwo kupuje energię OZE po cenie wyższej od ceny rynkowej (tj. od ceny, po której energię sprzedają zwykłe elektrownie), dzięki czemu inwestycje w OZE będą konkurencyjne. Ten model sprzedaży energii został wprowadzony ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. System aukcyjny udowodnił swoją wyższość nad "zielonymi certyfikatami", co widać po wzroście mocy przyłączonych instalacji.

Aukcje energii pilotuje Urząd Regulacji Energetyki, a ich dokładny przebieg opisuje regulamin aukcji. Gdy inwestor zgłosi swoją propozycję, nie może jej zmienić w trakcie aukcji. Wygrana aukcja OZE daje nam gwarancję, że państwo będzie od nas kupowało energię elektryczną przez okres 15 lat po określonej cenie. Biorąc pod uwagę, że koszty poniesione na inwestycje w farmy fotowoltaiczne zwracają się w krótszym czasie, czy może być bezpieczniejsza forma inwestycji, tym bardziej że gwarantem odbioru energii jest instytucja rządowa?

Zgłoś się do nas a dowiesz się szczegółów i poznasz dokładne wyliczenia!

Skontaktuj się z nami

Umów się z naszym przedstawicielem i poznaj szczegółowe wyliczenia!